Skip ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

รูปภาพของดรุณนภา นาชัยฤทธิ์
ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคนค่ะ
โดย ดรุณนภา นาชัยฤทธิ์ - Friday, 29 November 2013, 3:44PM
 

ยินดีต้อนรับนักศึกษาเข้าสู่รายวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

 

Skip รายวิชาที่มีอยู่

รายวิชาที่มีอยู่

สอนโดย อาจารย์ ดร.ดรุณนภา นาชัยฤทธิ์  สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาาสารคาม

สอนโดย อาจารย์ ดร.ดรุณนภา  นาชัยฤทธิ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

โดย อาจารย์ดรุณนภา  นาชัยฤทธิ์  อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

โดย อาจารย์ดรุณนภา   นาชัยฤทธิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


Skip Calendar