สอนโดย อาจารย์ ดร.ดรุณนภา นาชัยฤทธิ์  สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาาสารคาม

สอนโดย อาจารย์ ดร.ดรุณนภา  นาชัยฤทธิ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

โดย อาจารย์ดรุณนภา  นาชัยฤทธิ์  อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

โดย อาจารย์ดรุณนภา   นาชัยฤทธิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม